Transactions

הנפקה פרטית

30,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • ('אגרות חוב (סדרה יד

הנפקה ציבורית

110,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • מניות רגילות
 •  

הנפקה ציבורית

621,000,000 ש"ח
נובמבר
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

489,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
דצמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

614,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה יד')
 • אגרות חוב (סדרה טז')

הנפקה ציבורית

360,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה כג')

הנפקה ציבורית

265,000,000 ש"ח
נובמבר 2011
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה יג')
 • אגרות חוב (סדרה יד')

הנפקה ציבורית

309,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה א')
 • אגרות חוב (סדרה ב')

רצף מוסדי

160,000,000 ש"ח
נובמבר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ב')

IPO

65,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה פרטית

201,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')

IPO

21,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

76,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה

הנפקה ציבורית

234,000,000 ש"ח
אוקטובר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ב')

הנפקה פרטית

36,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (לא סחירים)

IPO

360,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה ציבורית

717,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • מניות רגילות
 • וכתבי אופציה (סדרה 11)

הנפקה ציבורית

381,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ט')

הנפקה ציבורית

405,000,000 ש"ח
ספטמבר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יח')

IPO

108,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (לא סחירים)

הנפקה ציבורית

256,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה לה')

הנפקה ציבורית

58,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

358,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח
אוגוסט 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

151,600,000 ש"ח
יולי 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

IPO

54,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה 1)

הנפקה ציבורית

3,655,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • שתי סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה ז')
 • אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

394,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

1,900,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • 3 סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה ב')
 • אגרות חוב (סדרה ג')
 • אגרות חוב (סדרה ד')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יג')

הנפקה ציבורית

396,000,000 ש"ח
יולי 2021
 • שתי סדרות חדשות
 • אגרות חוב (סדרה י')
 • אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

IPO

113,700,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

IPO

137,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

IPO

32,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

415,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה לה')

IPO

666,800,000 ש"ח
מאי 2021
 • מניות רגילות

IPO

75,000,000 ש"ח
מאי 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

126,000,000 ש"ח
מאי 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

70,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

362,000,000 ש"ח
יוני 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה פרטית

113,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

175,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

192,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

271,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

514,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה 10)

הנפקה ציבורית

576,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • אגרות חוב (סדרה יח')
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקת ציבורית - IPO

60,700,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

203,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • אגרות חוב (סדרה ט')

TASE UP

297,932,822 ש"ח
מרס 2021
 •  C מניות בכורה
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

179,000,000 ש"ח
אפריל 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה 8)

הנפקת ציבורית - IPO

42,600,000 ש"ח
פברואר 2021
 • יחידות השתתפות

IPO - הנפקת ציבורית

38,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות וכתבי אופציה
 • בהובלת לידר הנפקות

IPO - הנפקת ציבורית

262,500,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

IPO - הנפקת ציבורית

300,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

611,000,000 ש"ח
מרס 2021
 • אגרות חוב (סדרה יב')
 • בהובלת לידר הנפקות

אגרות חוב (סדרה יב') בהובלת לידר הנפקות

1,104,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • הרחבת סדרות
 • אגרות חוב (סדרה י')
 • אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

213,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב  (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • כתבי אופציה (סדרה 2)
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

450,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • אגרות חוב (סדרה ח')

IPO - הנפקת ציבורית

360,400,000 ש"ח
פברואר 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

195,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')

IPO - הנפקת ציבורית

100,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • אגרות חוב (סדרה ד')

IPO - הנפקת ציבורית

200,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • מניות רגילות
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

220,000,000 ש"ח
פברואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה א')

IPO - הנפקת ציבורית

200,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

222,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה ז')

הנפקה ציבורית

219,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה ו')
 • בהובלת לידר הנפקות

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • בהובלת לידר הנפקות

IPO - הנפקת ציבורית

150,000,000 ש"ח
ינואר 2021
 • מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

391,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה יב')

IPO - הנפקת ציבורית

346,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • מניות רגילות
 • כתבי אופציה (סדרה א')

הנפקה ציבורית

100,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • סדרה חדשה
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • הרחבת סדרה
 • אגרות חוב (סדרה טו')
 • בהובלת לידר הנפקות

IPO - הנפקת ציבורית

613,000,000 ש"ח
דצמבר 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

328,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח טו'

רצף מוסדי

608,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

153,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • הרחבה-אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

52,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

316,000,000 ש"ח
נובמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

IPO-הצעת מכר ציבורית

540,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

505,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

285,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

191,000,000 ש"ח
אוקטובר 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

286,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

416,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח טו'
 • סדרה חדשה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

287,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • הרחבה-אג"ח ח'
 • הרחבה- אג"ח י'

IPO - הנפקת ציבורית

70,000,000 ש"ח
ספטמבר 2020
 • מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

63,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

428,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יט'

IPO - הנפקת ציבורית

141,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

161,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

44,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

84,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'

הנפקה ציבורית

107,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

176,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • מניות וכתבי אופציה

רצף מוסדי

2,250,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • 4 סדרות חדשות
 • אג"ח 2023+אג"ח 2025+אג"ח 2027+אג"ח 2030

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
אוגוסט 2020
 • פתאל אירופה
 • סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

101,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

200,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח טו'

הנפקה ציבורית

206,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ח'
 • הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

422,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'
 • הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • הרחבה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

120,000,00 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

1,000,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

281,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

700,000,000 ש"ח
יולי 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

2,392,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-כתבי התחייבות 181

IPO - הנפקת ציבורית

126,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

149,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • הרחבה-אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

644,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יא'
 • סדרה חדשה-כתבי התחייבות נדחים כה'

הנפקה ציבורית

232,000,000 ש"ח
יוני 2020
 • מניות

הנפקה ציבורית

222,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

120,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

284,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • החברה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

137,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • מניות וכתבי אופציה סדרה 7 וסדרה 8

הנפקה ציבורית

725,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • הרחבה-אג"ח יא'
 • הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

404,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

1,697,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ה'
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

342,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

382,000,000 ש"ח
מאי 2020
 • הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-סדרה ב'

הנפקה ציבורית

298,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'

הלוואה פרטית

350,000,000 ש"ח
אפריל 2020

הנפקה פרטית

150,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-סדרה ב'

הנפקה ציבורית

47,000,000 ש"ח
אפריל 2020
 • הרחבה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

85,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

202,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • פתאל אירופה
 • הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
מרץ 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יז'

הנפקה ציבורית

248,000,000 ש"ח
מרץ 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

264,000,000 ש"ח
מרץ 2020
 • הרחבה-אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

820,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח ו'
 • סדרה חדשה-אג"ח ז'

הנפקה ציבורית

118,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

123,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הראל פקדון סחר
 • סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

814,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

702,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • מניות וסדרה חדשה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח טו'

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

110,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

1,165,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • הרחבה-אג"ח ז'
 • סדרה חדשה-אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

160,000,000 ש"ח
פברואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח ה'

הנפקה פרטית

75,000,00 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

280,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ב')

הפצת מניות

282,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

650,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה טז')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
ינואר 2020
 • סדרה חדשה-אג"ח א'

הנפקה ציבורית

240,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

178,000,00 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה יא')

הנפקה ציבורית

427,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

229,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

2,477,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ה')
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

204,000,000 ש"ח
נובמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ה')

הנפקה ציבורית

800,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • אגרות חוב (סדרה יז')

הנפקה ציבורית

375,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה יד')

הנפקה ציבורית

312,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

640,000,000 ש"ח
דצמבר 2019
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

592,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ו')

הנפקה ציבורית

517,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019

הנפקה ציבורית

247,000,000 ש"ח
אוקטובר 2019
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

111,000,00 ש"ח
נובמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
נובמבר 2019
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

711,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

430,000,000 ש"ח
אוגוסט 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

215,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ח')

הנפקה ציבורית

230,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ב')

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה ב')

IPO

225,000,000 ש"ח
יולי 2019
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

480,000,000 ש"ח
יולי 2019
 • אגרות חוב (סדרה יג')

הנפקה ציבורית

811,000,000 ש"ח
אוגוסט 2019
 • אגרות חוב (סדרה א')

הנפקה ציבורית

602,000,000 ש"ח
אוגוסט 2019
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • אגרות חוב (סדרה יב')

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
ספטמבר 2019
 • אגרות חוב (סדרה י')

הנפקה ציבורית

224,000,000 ש"ח
יוני 2019
 • סדרה חדשה – אג"ח יח'

הנפקה ציבורית

423,000,000 ש"ח
יוני 2019
 • סדרה חדשה

רצף מוסדי

719,000,000 ש"ח
יולי 2019
 • אגרות חוב (סדרה ג')

הנפקה ציבורית

890,000,000 ש"ח
יולי 2019
 • אגרות חוב (סדרה יא')
 • אגרות חוב (סדרה יב')

IPO

480,000,000 ש"ח
יולי 2019
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

464,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

180,000,000 ש"ח
מאי 2019
 • סדרה חדשה-אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

519,000,000 ש"ח
מאי 2019
 • הרחבה-אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

206,000,000 ש"ח
מאי 2019
 • הרחבה-אג"ח י'

הנפקה ציבורית

600,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • סדרה חדשה-אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

1,078,000,000 ש"ח
אפריל 2019

הנפקה ציבורית

411,000,000 ש"ח
אפריל 2019

הנפקה ציבורית

228,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

300,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

308,000,000 ש"ח
מרץ 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

285,000,000 ש"ח
מרץ 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

192,000,000 ש"ח
מרץ 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

252,000,000 ש"ח
מרץ 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
אפריל 2019
 • הרחבה-אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

421,000,000 ש"ח
פברואר
 • סדרה חדשה

338,000,000 ש"ח
פברואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

181,000,000 ש"ח
פברואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

249,000,000 ש"ח
פברואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

221,000,000 ש"ח
פברואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

341,000,000 ש"ח
דצמבר 2018
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

282,000,000 ש"ח
נובמבר 2018
 • אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

500,000,000 ש"ח
ינואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

1,483,000,000 ש"ח
ינואר 2019
 • סדרה חדשה

הנפקה ציבורית

555,000,000 ש"ח
ינואר 2019
 • סדרה חדשה

הרחבה

216,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

501,000,000 ש"ח
נובמבר 2018
 • סדרה חדשה

הפצת מניות

150,400,000 ש"ח
דצמבר 2018

הנפקה ציבורית

270,000,000 ש"ח
דצמבר 2018

הרחבה

384,000,000 ש"ח
דצמבר 2018
 • אג"ח יא', יב'

הנפקה רצף מוסדיים

1,129,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח א'

הרחבה

200,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח ב'

הרחבה

407,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח ג'

הרחבה

554,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח יג'

הרחבה

89,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח
אוגוסט 2018

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח
אוגוסט 2018
 • אג"ח א'

הרחבה

416,000,000 ש"ח
ספטמבר 2018
 • אג"ח יג'

הרחבה

485,000,000 ש"ח
ספטמבר 2018
 • אג"ח יז'

הנפקה ציבורית

416,000,000 ש"ח
אוקטובר 2018

הרחבה

500,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

124,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

80,000,000 ש"ח
יולי 2018

הנפקה ציבורית

252,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח כד'

הנפקה רצף מוסדיים

601,000,000 ש"ח
אוגוסט 2018
 • אג"ח א'

הרחבה

416,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

260,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח יא'

הרחבה

186,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

263,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח יא'

הרחבה

82,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח י'

הרחבה

647,000,000 ש"ח
יוני 2018
 • סדרה ז'

הנפקה ציבורית

332,000,000 ש"ח
יוני 2018

הרחבה

647,000,000 ש"ח
יוני 2018
 • סדרה ז'

הנפקה מניות ואופציות

332,000,000 ש"ח
יוני 2018

הרחבה

45,000,000 ש"ח
יולי 2018
 • אג"ח טז'

הנפקה ציבורית

643,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

2,500,000,00 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח א'-ג'

הנפקה פרטית

1,480,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח א'

הרחבה

216,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח ד'+ה'

הנפקה ציבורית

256,000,000 ש"ח
יוני 2018
 • אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

98,900,000 ש"ח
אפריל 2018
 • מניות

הנפקה פרטית

1,480,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

425,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • אג"ח א'

IPO

130,600,000 ש"ח
מאי 2018
 • מניות

IPO

240,000,000 ש"ח
מאי 2018
 • מניות

הנפקה ציבורית

188,000,000 ש"ח
מרץ 2018
 • אג"ח יז'

הנפקה ציבורית

69,000,000 ש"ח
מרץ 2018
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

1,790,000,000 ש"ח
מרץ 2018
 • אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

910,000,000 ש"ח
מרץ 2018
 • אג"ח ח'

הרחבה

321,000,000 ש"ח
אפריל 2018
 • אג"ח ח'

IPO

507,400,000 ש"ח
פברואר 2018
 • מניות

הרחבה

1,409,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

860,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

521,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח לד'

הנפקה ציבורית

254,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

521,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח סדרה 34

הרחבה

263,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח ג'

הרחבה

300,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

282,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח י'

הנפקה ציבורית

350,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח י'

401,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח יב'

הרחבה

418,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח ט' ו-י'

הרחבה

120,000,00 ש"ח
פברואר 2018

הנפקה ציבורית

254,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח ה'

הנפקה ציבורית

860,000,000 ש"ח
פברואר 2018
 • אג"ח יג'

הנפקה ציבורית

488,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

272,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח ג'

הרחבה

453,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח ו'

253,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח יד' ו-טו'

הרחבה

178,000,000 ש"ח
ינואר 2018
 • אג"ח יא'

הרחבה

500,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ט'

הנפקת מניות

71,000,000 ש"ח
דצמבר 2017

הנפקה ציבורית

643,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ג'

הנפקת מניות

213,000,000 ש"ח
דצמבר 2017

הנפקה ציבורית

1,121,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

400,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ז'

הרחבה

770,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח י'

הנפקת מניות

111,000,00 ש"ח
דצמבר 2017

הנפקה ציבורית

205,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ד'

הרחבה

400,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • אג"ח ו'

הרחבה

320,000,000 ש"ח
ספטמבר 2017
 • כתבי התחייבות 23

הנפקה ציבורית

424,000,000 ש"ח
ספטמבר 2017
 • אג"ח ח'

הנפקת מניות

513,100,000 ש"ח
אוקטובר 2017

הנפקה ציבורית

765,000,000 ש"ח
נובמבר 2017
 • אג"ח ח'

IPO

102,000,000 ש"ח
דצמבר 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
אוגוסט 2017
 • אגרות חוב א'

הנפקה ציבורית

434,000,000 ש"ח
אוגוסט 2017

הרחבה

117,000,000 ש"ח
ספטמבר 2017
 • אגרות חוב ב'

הרחבה

917,000,000 ש"ח
ספטמבר 2017
 • אגרות חוב ד'+ה'

הנפקה ציבורית

253,000,000 ש"ח
ספטמבר 2017
 • אג"ח ב'

IPO

696,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

255,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

642,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח יד'

הנפקה ציבורית

403,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח ה'

הרחבה

189,000,000 ש"ח
אוגוסט 2017
 • מניות + אגרות חוב ה'

Public Bond Offering

103,200,000 ש"ח
יוני 2017

IPO

404,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

2,316,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח א'

הרחבה

326,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח ח'

הנפקה ציבורית

180,000,000 ש"ח
יולי 2017
 • אג"ח י'

הנפקה ציבורית

263,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

393,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • אג"ח ז'+ט'

הנפקה ציבורית

200,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

194,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • 2017   יוני

הנפקה פרטית

40,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

180,000,000 ש"ח
מאי 2017
 • אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

250,000,000 ש"ח
מאי 2017
 • אג"ח ב'

הנפקה ציבורית

408,000,000 ש"ח
מאי 2017
 • אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

201,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

407,000,000 ש"ח
יוני 2017
 • אג"ח א'

הנפקה ציבורית

446,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

9,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • כתבי אופציה לאג"ח

הנפקה ציבורית

68,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

162,5000,000 ש"ח
מאי 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

72,400,000 ש"ח
מאי 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

214,700,000 ש"ח
אפריל 2017
 • מניות

הנפקה ציבורית

113,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

346,000,000 ש"ח
ינואר 2022

סדרה חדשה

אגרות חוב (סדרה כ')

הנפקה ציבורית

327,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • מניות וכתבי אופציה

הנפקה ציבורית

116,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • מניות

הרחבה

159,000,000 ש"ח
אפריל 2017
 • אג"ח יא'

הנפקה ציבורית

2,702,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח 40+41

הנפקה ציבורית

555,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

320,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח ט'

הנפקה ציבורית

1,365,000,000 ש"ח
מרץ 2017

הנפקה ציבורית

150,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח ו'+ז'

הנפקה ציבורית

1,015,000,000 ש"ח
פברואר 2017
 • אג"ח לא'

הנפקה ציבורית

264,000,000 ש"ח
פברואר 2017
 • אג"ח ג'

הנפקה ציבורית

1,060,000,000 ש"ח
פברואר 2017

הנפקה ציבורית

430,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

209,000,000 ש"ח
מרץ 2017
 • אג"ח ו'

הנפקה ציבורית

84,200,000 ש"ח
ינואר 2017

IPO

34,900,000 ש"ח
ינואר 2017

הנפקה ציבורית

982,000,000 ש"ח
ינואר 2017
 • אגרות חוב סדרה טז'

הנפקה ציבורית

460,000,000 ש"ח
ינואר 2017
 • אג"ח ז'

IPO

279,600,000 ש"ח
פברואר 2017
 • מניות רגילות

הנפקה ציבורית

784,000,000 ש"ח
ינואר 2017
 • אג"ח יב'

הנפקה ציבורית

244,000,000 ש"ח
ינואר 2017
 • אג"ח ד'

הנפקה ציבורית

ינואר 2017
 • יחידות השתתפות
  וכתבי אופציה

הרחבה

250,000,000 ש"ח
ינואר 2017
 • אג"ח ט'+י'

הנפקה ציבורית

940,000,000 ש"ח
ינואר 2017